فرصت ...

 

این تعطیلات چند روزه فرصت مناسبی بود برای مسافرت و آب و هوا عوض کردن. همنشینی با

دوستان و یادآوری خاطرات گذشته ... همزیستی با طبیعت و گوش دادن به صدای آب ... فکر

به آینده ای که دور نیست ... تجسم روزهای همیشه خوش ... خندیدن ... نفس کشیدن ...

 بیخیال بودن ... بی دغدغه بودن ... آرزوهای مدام ...پرواز پرنده ها ...

 سفر  گاهی

چنان آدم را سرخوش می کند که بدی ها و بی مهری را به دست فراموشی می سپارد ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید